,,Tuptuś” zaprasza 😊

  • Post author:
  • Post category:Ogólne

Szanowni Rodzice,

Zapraszamy do naszej grupy zerówkowej. Trwa rekrutacja na rok 2022/2023

Podchodzimy do każdego dziecka indywidualnie.

W Tuptusiu dbamy o wszechstronny rozwój dziecka. To, czego smyk się nauczy, zależy od jego możliwości. Dzieci w zerówce poznają litery i cyfry, co ma służyć przygotowaniu do nauki pisania i czytania – tę sztukę będą zgłębiać w pierwszej klasie. Dzieci uczą się wyodrębniać szczegóły na obrazku, różnicować dźwięki, posługiwać się symbolami, orientować w przestrzeni (także na kartce papieru), poprawnie trzymać ołówek. Towarzyszymy im w poznawaniu świata, wskazujemy możliwości, uważnie obserwujemy, by doskonale poznać ich mocne strony, zdiagnozować ewentualne niedoskonałości, a tym samym zwiększyć ich szansę na szkolny sukces.

Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo dzieci i troskliwa opieka. Wiemy doskonale, że stworzenie prawidłowej i mocnej więzi emocjonalnej jest punktem wyjścia do dalszych sukcesów, dlatego też dostrzegamy i chwalimy nawet drobne osiągnięcia. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą zaufać innym osobom, że będą zrozumiane, że składane obietnice zostaną wypełnione. W codziennej pracy uczymy je, że poradzą sobie nawet w trudnych sytuacjach.

Atuty naszej zerówki:

1) gruntowne przygotowanie do szkoły na bazie programu dopasowanego dla dzieci 6-letnich, który zawiera treści programowe zgodne z nową podstawą programową oraz pozwala realizować treści dodatkowe, wykraczające poza wymagane minimum (dzięki dłuższym godzinom pracy)

2) możliwość edukacji w grupie rówieśników

3) dostęp do całej oferty zajęć dodatkowych w ramach zajęć oferowanych przez przedszkole

4) opieka nad dzieckiem od 7 do 17:00

5) zapewnione całodzienne wyżywienie, zbilansowane posiłki przygotowywane na miejscu, menu przygotowywane przez dietetyka, uwzględniające też diety dzieci uczulonych

6) udział w imprezach i atrakcjach organizowanych przez przedszkole

7) bezpieczne środowisko w nowoczesnym budynku, bogatym w ciekawe pomoce dydaktyczne; wspaniała zabawa w salach, na obszernym placu zabaw i w ogrodzie

8) W czasie pandemii koronawirusa – przemyślane zabezpieczenia i procedury, które do tej pory działają z sukcesem nieprzerwanie od maja 2020.

W naszej zerówce dzieci przygotowują się do płynnego pisania i czytania. Co stanowi cel nauki pisania i czytania w zerówce?

– utrwalanie obrazu liter małych i wielkich oraz cyfr;

– zwrócenie uwagi na istnienie interpunkcji – szczególnie znaków zapytania, kropek, które dziecko często widuje w opowiadaniach;

– rozwijanie umiejętności czytania w oparciu o litery, sylaby i proste wyrazy;

– doskonalenie analizy i syntezy głoskowej (np. d-o-m-e-k -> domek i odwrotnie)

– łączenie obrazków z podpisem;

– czytanie prostych zdań.

Co jest w zasięgu sześciolatka?

      –   czytanie szeregów sylab, po zapoznaniu liter, tj. la-lo-le-lu-ly;

       – odczytywanie rebusów (obrazek lasu + ka -> laska);

      – rozróżnianie “trudnych liter” takich jak p, b, g, d, M, W;

      – pisanie prostych wyrazów;

      – zapis liter w liniaturze po zaprezentowaniu wzoru (już niekoniecznie po śladzie);

     – czytanie prostych zdań typu “To jest lala.

– znajomość wszystkich liter i cyfr oraz ich pisanych odpowiedników (bez umiejętności spontanicznego ich kreślenia bez wzoru).

– analiza i synteza głoskowa około 6-8 głosek.

Kolejność wprowadzania liter

To ciekawa kwestia. Różne wydawnictwa proponują różniącą się kolejność. Generalnie,  praktyka pokazuje, że sukces tkwi w nauce czytania z sensem. To znaczy, warto, tak szybko jak to się da, nadawać czytanym literom znaczenie. Dlatego, warto rozpocząć naukę od prostej samogłoski, np. A a, a następnie przejść do np. L l. dzięki czemu dziecko bardzo szybko będzie mogło odczytać słowo lala czy lu lu lu.

JAK PRACUJEMY?

    Przykładowy rozkład aktywności w zerówce na tydzień:

– otwarcie tygodnia: literatura, emocje, umiejętności emocjonalno-społeczne, przyroda, aktywność

artystyczna, zajęcia ruchowo-rytmiczne

  – poznanie litery, próby pisania, aktywność artystyczna, aktywne słuchanie, edukacja czytelnicza,

alfabetyzacja, zajęcia ruchowo-rytmiczne

–  próby czytania i rozwój percepcji odpowiedzialnych za uczenie się, aktywność artystyczna, zajęcia ruchowo-rytmiczne cyfra, liczenie, myślenie matematyczne i techniczne, zajęcia ruchowe

– podsumowanie i utrwalenie umiejętności z tygodnia, aktywność artystyczna, zajęcia ruchowo-rytmiczne.

METODY JAKIMI PRACUJEMY

Metody czynne oparte na aktywności dziecka to m.in.:

• Metoda ćwiczeń. Dzieci są pobudzane do naśladownictwa i  utrwalania pewnych

czynności. Ćwiczenia te wzbogacają ich sprawność ruchową, ale nie tylko. Metoda

ćwiczeń wzbogaca wiedzę i umiejętności praktyczne. Głównym celem tej metody jest

kształtowanie pożądanych postaw u dzieci.

• Metoda zadań stawianych dziecku.  Metoda oparta na samodzielnej działalności

dziecka, indywidualnym rozwiązywaniu problemów i wysnuwaniu wniosków. Pedagog stawia przed wychowankiem zadanie, które on rozwiązuje samodzielnie. Może to być na przykład tworzenie prac plastycznych, obserwacja przyrody albo rebusy, łamigłówki.

• Metoda kierowania własną działalnością dziecka. W  tej metodzie nauczyciel jest zobowiązany do inspirowania dziecka oraz zachęcania go do samodzielnej działalności, samorozwoju.

• Metoda samodzielnych doświadczeń.

METODY SŁOWNE         

• Metoda żywego słowa. Metoda przygotowująca dzieci do pisania, czytania, a także

liczenia, oparta na pracy słowem. Pobudza wyobraźnię i procesy poznawcze. Uczy

dzieci wrażliwości na piękno, pobudzając w nich pozytywne uczucia płynące z obcowania z literaturą piękną. Dzieci dzięki tej metodzie poznają wartość słowa pisanego.

Dlatego bardzo ważny jest odpowiedni dobór literatury – prezentowanie dzieciom

wartościowych tekstów ze względu na treść i piękno języka.

• Instrukcje i  objaśnienia, pokazy. Głównie dotyczą instruowania podczas przygotowania się do wykonania zadania powierzonego dzieciom – wyzwalają w dziecku

ukierunkowaną obserwację i możliwość naśladowania. Towarzyszą poznawaniu nawyków higienicznych, rozwojowi fizycznemu i nabywaniu nowych umiejętności.

•  Sposoby społecznego porozumienia. Metoda może przejawiać się w  postaci dezaprobaty lub  aprobaty, a  także upomnień, wymagań, przekonywań, zakazów oraz

nakazów.

•   Opowiadania, rozmowy, zagadki. Metody te silnie aktywizują pozytywne emocje u dzieci. Pomagają im rozwijać spostrzegawczość, logiczne myślenie, a także odwoływać się do posiadanej wiedzy. Rozwijają procesy poznawcze, zasób informacji i wiedzy oraz pomagają dzieciom wzbogacać się intelektualnie.

Metody percepcyjne, czyli  opierające się na obserwacjach, związane bezpośrednio

z osobą nauczyciela. Są to:

•  Metoda przykładu. Metoda ta odwołuje się do przykładu osób dorosłych, czyli wzorców. Opiekunowie dzieci powinni swoją postawą, zachowaniem, a także ubiorem dawać przykład.

• Metoda pokazu i obserwacji. Nauczyciel, stosując tę metodę, ma za zadanie skupić

uwagę podopiecznego na obserwowanej czynności, rzeczy lub istocie, np. obserwacja

psa czy pokaz sznurowania obuwia.

•  Metoda uprzystępniania sztuki. Metoda opiera się na odbiorze dzieł sztuki, takich

jak: obrazy, muzyka, literatura czy sztuka teatralna. Nauczyciel korzystający z  tej

metody powinien możliwie jak najpełniej przybliżyć przedszkolakom dzieła sztuki,

pomóc im je zrozumieć i w odpowiedni sposób przeżyć.

  INNE STOSOWANE METODY:

– Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana.

-Metoda Weroniki Sherborne.

-Metoda Kniessów

-Odimienna metoda nauki czytania według Ireny Majchrzak.

-Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

-Sztuka składania papieru – origami

-Pedagogika zabawy.

-Drama

-Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

-Metoda Carla Orffa

-Zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze.

-Gry planszowe

-Symulacje

-Metoda projektów

– Metoda pojęciowa

-Burza mózgów

-Metoda symultaniczno-sekwencyjna według prof. Jagody Cieszyńskiej

Praca w zerówce jest podzielona poprzez zagadnienia tematyczne (kręgi). Została ona zorganizowana na pięć dni w tygodniu. W roku zaplanowano 39 tygodni pracy. Pierwszy dzień każdego tygodnia poświęcamy na zaangażowanie emocjonalne dzieci w treści i tematykę, którymi będą się zajmować w danym tygodniu. Zazwyczaj czas ten poświęcamy na tematykę z zakresu treści społeczno-przyrodniczych, emocji oraz umiejętności społecznych. Dzieci są wdrażane w dziecięce filozofowanie, wchodzą w role, odkrywają świat relacji, emocji, są twórcze – wymyślają własne opowiadania. Drugi oraz trzeci dzień tygodnia to głównie zabawy z  literą, czytaniem, kreśleniem znaków, w tym również próby kreślenia liter oraz treningi pamięci, myślenia logicznego, krytycznego, analogicznego. Czwarty dzień to połączenie treści o  charakterze matematycznym z  zagadnieniami z obszaru zajęć technicznych, konstrukcyjnych i ewentualnie multimedialnych. W tym dniu staramy się kłaść nacisk na przygotowanie do nauki matematyki, która jest wykorzystywana jako język techniki lub przekazu danych z  prowadzonych obserwacji, doświadczeń i eksperymentów. Piąty dzień tygodnia to podsumowanie tego, co było w ciągu minionych czterech dni lub we wcześniejszych tygodniach – łączenie wiadomości i umiejętności oraz ukazanie dzieciom sensu uczenia się na wyższym poziomie aktywności. Dzieci podsumowują cały tydzień, opowiadają o tym, jak się czuły w przedszkolu, co im się najbardziej podobało, a co wzbudziło w nich przykre emocje, a także wskazują pozytywy w tym, co robiły i jak się zachowywali inni.

Z poważaniem

Dyrekcja